33 C
Thessaloniki
33 C
Thessaloniki

UNESCO

Οι αρχές μας

 • Διατήρηση της κληρονομιάς, της αυθεντικότητας και της πλούσιας γαστρονομικής παράδοσης της πόλης.
 • Αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων της.
 • Οικονομική ανάπτυξη μέσα από τη γαστρονομία προς όφελος των κατοίκων της.
 • Μείωση της φτώχειας με όχημα την ανάπτυξη της γαστρονομίας.
 • Ενίσχυση κινήτρων, που θα στηρίξουν τη συμμετοχή της Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Δημιουργικών πόλεων της UNESCO και την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας μέσα από τη γαστρονομία.
 • Συμπερίληψη και μείωση προκαταλήψεων και εμποδίων στις γυναίκες, στη διαφορετικότητα και στα ΑΜΕΑ μέσα από τις δράσεις.
 • Προσέλκυση επενδύσεων με όχημα τη συμμετοχή της πόλης στο Δίκτυο Δημιουργικών πόλεων της UNESCO.
 • Αναγνώριση και προώθηση των στόχων βιωσιμότητας μέσα από τη βιομηχανία παραγωγής τροφίμων και την εστίαση.
 • Στήριξη των στόχων βιωσιμότητας και ενίσχυση καλών πρακτικών.
 • Ενίσχυση συνεργασιών και συνεργειών μεταξύ φορέων της πόλης.
 • Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της πόλης μέσα από τη γαστρονομία της.
Βιωσιμότητα
Αειφορία
Κοινωνική Ευθύνη
Οικονομία

Δίκτυο δημιουργικών πόλεων Unesco

Ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός κατοικεί σε σύγχρονες πόλεις και απαρτίζεται από ένα μωσαϊκό διαφορετικών εθνοτήτων, γλωσσών και πολιτισμών. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ πόλεων, που αναγνωρίζουν τη δημιουργικότητα ως στρατηγικό παράγοντα για βιώσιμη αστική ανάπτυξη, δημιουργήθηκε το 2004 το Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO (UCCN). Το Δίκτυο αναδεικνύει την δημιουργικότητα των μελών του σε 7 τομείς:
• Χειροτεχνία και Λαϊκή Τέχνη
• Design
• Κινηματογράφος
• Γαστρονομία
• Λογοτεχνία
• Media Arts
• Μουσική
Σήμερα στο δίκτυο ανήκουν 295 πόλεις από 90 χώρες!
Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές ανά διετία, ενώ η συνολική κατάσταση και οι δραστηριότητες κάθε πόλης εντός του Δικτύου, αναφέρονται στις Εκθέσεις Παρακολούθησης Μέλους του UCCN, η καθεμία για περίοδο 4 ετών.
Στόχος είναι, να στηριχθεί η δημιουργικότητα και ο πολιτισμός σε τοπικό επίπεδο, να προωθηθεί η ιδέα της συμμετοχικότητας των πολιτών και μέσα από μια πιο σύγχρονη προσέγγιση, ο δημόσιος τομέας, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό και την κοινωνία των πολιτών, να συμβάλει σε μια περισσότερο βιώσιμη αστική ανάπτυξη, που θα είναι προσαρμοσμένη και θα εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των τοπικών πληθυσμών.
Επιπλέον, μέσα από πιλοτικά projects, έρευνες, συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο, ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και πόρων, η UNESCO πιστεύει ότι, θα αναπτυχθούν τοπικές δημιουργικές βιομηχανίες, που θα έχουν στόχο την αειφόρο αστική ανάπτυξη.

Δικτύωση

Σύμφωνο Αστικής Πολιτικής Τροφίμων του Μιλάνου (Milan Urban Food Policy Pact – MUFPP) 

Το Σύμφωνο Αστικής Πολιτικής Τροφίμων του Μιλάνου (Milan Urban Food Policy PactMUFPP) είναι μια διεθνής συμφωνία Δημάρχων. Είναι κάτι περισσότερο από μια δήλωση. Είναι ένα συγκεκριμένο εργαλείο για τις πόλεις. Αποτελείται από ένα προοίμιο και ένα πλαίσιο Δράσεων, το οποίο περιλαμβάνει 37 δράσεις, κατανεμημένες σε έξι κατηγορίες.
Για κάθε προτεινόμενη δράση υπάρχουν ειδικοί δείκτες, οι οποίοι καταγράφουν την πρόοδο εφαρμογής του Συμφώνου. Τα Βραβεία του Συμφώνου του Μιλάνου προσφέρουν συγκεκριμένα παραδείγματα της διατροφικής πολιτικής, που εφαρμόζουν οι πόλεις σε κάθε μια από τις έξι κατηγορίες του Συμφώνου.
Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από το Δήμο του Μιλάνου το 2015, ως μια διεθνής συμφωνία ανάμεσα σε πόλεις από όλο τον κόσμο, που στόχο έχουν “να αναπτύξουν βιώσιμα διατροφικά συστήματα, τα οποία θα είναι συμπεριληπτικά, ανθεκτικά, ασφαλή και ποικιλόμορφα, θα παρέχουν υγιεινή και προσιτή οικονομικά τροφή σε όλους τους ανθρώπους, στο πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ελαχιστοποιούν την απόρριψη τροφής και θα διατηρούν τη βιοποικιλότητα, ενώ ταυτόχρονα προσαρμόζονται και περιορίζουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής”.
Κύριος στόχο είναι, να στηρίξει τις πόλεις, που επιθυμούν να αναπτύξουν περισσότερο βιώσιμα αστικά διατροφικά συστήματα, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των πόλεων και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Συμβούλιο Διατροφικής Πολιτικής – Food Council

Η Θεσσαλονίκη το 2019 ήταν μια από τις πρώτες πόλεις στην Ελλάδα, που απέκτησε Συμβούλιο Διατροφικής Πολιτικής. Σκοπός ήταν, μέσα από το Συμβούλιο η γαστρονομία της πόλης να αποκτήσει και μια επιπλέον διάσταση, που να αφορά στην εκπαίδευση και τις πολιτικές, που ακολουθούνται γύρω από την υγιεινή διατροφή, τη διατροφή κατά την παιδική ηλικία, τα βιολογικά προϊόντα και την ποιοτική αναβάθμιση των δωρεάν γευμάτων, που παρέχει ο δήμος, και γενικότερα στη βελτίωση της αστικής διατροφής.

Food Trails

Τα Food Trails είναι ένα τετραετές ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, στο πλαίσιο του Horizon 2020, το οποίο συνδέει μια κοινοπραξία από 11 πόλεις, 3 πανεπιστήμια και 5 οργανισμούς.
Το πρόγραμμα στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στις πόλεις να επαναπροσδιορίσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν βιώσιμες, υγιεινές και συμπεριληπτικές διατροφικές πολιτικές.
Κάθε πόλη εταίρος έχει αναλάβει να εκπονήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα, ένα “Ζωντανό Εργαστήρι”, ως χώρο εργασίας, διαλόγου και συνεργασίας, με στόχο να προάγει την καινοτομία, να διασυνδέσει μεταξύ τους τοπικούς φορείς και να συγκεντρώσει στοιχεία για τη στήριξη της αστικής πολιτικής, αναφορικά με τις αλλαγές στην τροφή.
Τα “Ζωντανά Εργαστήρια” αναζητούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν από κοινού δράσεις αναφορικά με την τροφή, μαζί με άλλες εργασίες, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή στρατηγική “Από το χωράφι στο πιρούνι” (Farm to Fork EU Strategy) και τις προτεραιότητες της διατροφικής ατζέντας της Ε.Ε. “FOOD 2030” : Διατροφή, Κλιματική Αλλαγή, Κυκλική Οικονομία, Καινοτομία.
Τα Food Trails διευκολύνουν τη συνεργασία μεταξύ πόλεων και ερευνητών, με στόχο την ενίσχυση της ανταλλαγής γνώσεων, την αναπαραγωγή και αύξηση των καλών πρακτικών.
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμφώνου Αστικής Πολιτικής Τροφίμων του Μιλάνου (Milan Urban Food Policy Pact MUFPP).
Η κεντρική ιδέα του εγκεκριμένου έργου, που έχει υιοθετηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκης είναι βασισμένη στην ευρωπαϊκή διατροφική πολιτική και την ευρωπαϊκή στρατηγική «FOOD 2030». Βασική αποστολή του έργου είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις υλοποίησης των τεσσάρων βασικών στόχων της διατροφικής ατζέντας της Ε.Ε. “FOOD 2030” (η Διατροφή, η Κλιματική Αλλαγή, η Κυκλική Οικονομία και η Καινοτομία), ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν σε καθολικές διατροφικές πολιτικές για τα αστικά οικοσυστήματα.
O Δήμος Θεσσαλονίκης έχει προσεγγίσει το έργο μέσα από τρεις δράσεις σε πιλοτικό επίπεδο:
Α) Αστική Γεωργία (λαχανόκηποι, αμπελώνας)
Β) Συμβούλιο Διατροφικής πολιτικής-Στρατηγικό σχέδιο
Γ) Εκπαιδευτικό υλικό για τη σχολική κοινότητα